GEBRUIKSVOORWAARDEN JIMME B.V.

GEBRUIKSVOORWAARDEN JIMME B.V.

versie: 1 augustus 2023


Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Gebruikersvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Abonnement: Om toegang te krijgen tot het Platform dient de Gebruiker een (maand) Abonnement af te sluiten.  De Sporter heeft bij het aanmaken van een Gebruikersprofiel de keuze tussen verschillende soorten (maand) Abonnementen. De prijs en hoeveelheid Credits verschillen per Abonnement.

Abonnementscyclus: De duur van een afgesloten Abonnement door de Gebruiker, welke – behoudens anders luidende schriftelijke afspraken – standaard één (1) maand betreft en samenloopt met de factureringscyclus.

Credits: De waardepunten die de Sporter verkrijgt via zijn/haar Abonnement en welke waardepunten dienen te worden gebruikt om een Trainingssessie te boeken.

Gebruiker: iedere Sporter en iedere Trainer die zich heeft geregistreerd op het Platform en gebruik maakt van (de faciliteiten van) het Platform.

Gebruikersprofiel: het online profiel waarmee de Gebruiker zich registreert op het Platform.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Jimme en de Gebruiker die automatisch tot stand komt door middel (en op het moment) van registratie door de Gebruiker op het Platform middels het aanmaken van een Gebruikersprofiel en het afsluiten van een Abonnement, op grond van welke gebruiksovereenkomst Jimme de Gebruiker toegang verleent tot het Platform en de Gebruiker gebruik laat maken van (de faciliteiten van) het Platform.

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige algemene (gebruiks)voorwaarden, die van toepassing zijn op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker en (daarmee) ook op de Gebruikersovereenkomst en het Abbonnement.

Jimme: Jimme Platform B.V. (Handelsregisternummer: 86445936), gevestigd aan Herengracht 321-1 te (1016 AW) Amsterdam. Email: info@Jimme.com.

Platform: het online Platform www.Jimme.com en de Jimme-applicaties (Apps), bestaande uit een applicatie voor de Sporters, in deze applicatie kunnen Sporters privé Trainingssessies zoeken en boeken op basis van een geautomatiseerde zoekmodule. Ook kunnen Sporters zoeken naar en zich aanmelden voor door Trainers opgegeven open Trainingssessies. Daarnaast is er een applicatie voor Trainers, in deze applicatie kunnen zij hun beschikbaarheid opgeven en een overzicht zien van hun geboekte/ geleverde diensten.

Payment Provider: de door Jimme ingeschakelde betalingsdienstaanbieder, thans Mollie B.V., die het betalingsverkeer via het Platform (en voor via het Platform geboekte Trainingssessies) regelt, dan wel iedere andere door Jimme ingeschakelde betalingsdienstaanbieder.

Trainingssessie(s): iedere op grond van een Trainingsovereenkomst door een Trainer aan een Sporter te geven Trainingssessie. Dit kan een privé Trainingssessie dan wel open Trainingssessie zijn. Bij de open Trainingssessie kunnen meerdere Sporters zich inschrijven voor dezelfde (groeps)les.

Trainer(s): iedere persoon die zich als Trainer op het Platform heeft geregistreerd met als doel het – in het kader van de uitoefening van een bedrijf – geven van Trainingssessies via het Platform.

Trainingsovereenkomst: Elke overeenkomst van opdracht (ex artikel 7:400 BW) die via het Platform tot stand komt tussen een Sporter en een Trainer, welke wordt aangegaan voor bepaalde tijd (de duur van de geboekte Trainingssessie) en die van rechtswege eindigt na voltooiing van de Trainingssessie. Deze overeenkomst geldt zowel voor een privé geboekte Trainingssessie als voor een aanmelding voor een open Trainingssessie. Jimme is hierbij geen partij.

Trainingsvergoeding: de vergoeding die de Trainer rekent voor de Trainingssessie (uit te drukken in Credits). De prijs die de Trainer rekent, bestaat doorgaans uit het uurtarief van de Trainer (privé Trainingssessie) dan wel uit de prijs die de Trainer rekent per deelnemende Sporter voor de deelname aan een groepsles (open Trainingssessie).

Service Fee: het percentage van de Trainingsvergoeding dat de Trainer aan Jimme betaalt c.q. afdraagt voor het gebruik van (de technologie op en dienstverlening via) het Platform en voor marketing en promotie.

Sporter(s): iedere persoon die zich als Sporter heeft geregistreerd op een van de Platform en (2 applicaties) met als doel het boeken van Trainingssessies.

1.2 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform, alsmede op iedere Gebruikersovereenkomst, Abonnement en/of nadere overeenkomst tussen Jimme en een Gebruiker.

1.3 De tekst van deze Gebruikersvoorwaarden wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal – voordat de Gebruikersovereenkomst wordt gesloten – worden aangegeven op welke manier langs elektronische weg van de Gebruikersvoorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 De (toepasselijkheid van de) Gebruikersvoorwaarden worden bij de registratie op het Platform (aanmaken Gebruikersprofiel) door de Gebruiker geaccepteerd.


Artikel 2: Wat doet Jimme precies?

2.1 Jimme brengt via haar Platform vraag en aanbod op het gebied van Trainingssessies bij elkaar, door middel van een geautomatiseerde zoekmodule waar Sporters en de Trainers via aanbod en aanvaarding een Trainingsovereenkomst kunnen sluiten. Jimme is daar zelf geen partij bij, in die zin dat alle Trainers Trainingssessies geheel zelfstandig geven, zonder invloed of betrokkenheid van Jimme. Jimme ontwikkelt en onderhoudt uitsluitend het Platform en zorgt ervoor dat Sporters en Trainers elkaar goed kunnen vinden. Om die reden is Jimme niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud en uitvoering van) de aangeboden Trainingssessies.

2.2 De Sporter betaalt voor de Trainingssessie via het Platform (door middel van de Credits die worden verkregen via het Abonnement). In geval van vragen of klachten, heeft Jimme een klantenservice om Gebruikers van dienst te zijn.


Artikel 3: Contact, klantenservice en klachtenprocedure

3.1 De klantenservice van Jimme is iedere dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur op het telefoonnummer 06-14904710 (lokaal tarief), e-mail: support@jimme.com. Buiten kantooruren is de klantenservice beperkt(er) bereikbaar.

3.2 Indien een Gebruiker een klacht heeft over (de diensten van) het Platform, kan een klacht worden ingediend via support@jimme.com. Jimme bericht u zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht.

3.3 Het is voor Sporters (als consument) ook mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-Platform via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 4: Bemiddeling en klachtbehandeling bij wanprestatie Trainer

4.1 In de relatie tussen de Sporter en de Trainer en de Trainingsovereenkomst, zijn de wettelijke bepalingen omtrent wanprestatie (artikel 6:74 e.v. BW) van toepassing.

4.2 Indien een Trainer een Trainingsovereenkomst c.q. Trainingssessie (of onderdelen daarvan) niet of slecht heeft nagekomen (bijvoorbeeld te laat komen van de Trainer, gebrek aan vakbekwaamheid, ongepaste behandeling van de Sporter, et cetera), kan de Sporter een met redenen omkleedde klacht indienen bij support@jimme.com. In dat geval zal Jimme proberen te bemiddelen tussen de Sporter en de Trainer. Daarbij kan worden bepaald dat de Trainer (een deel van) de Trainingsvergoeding zal terugbetalen aan de Sporter. Indien de Trainingsvergoeding (deels) moet worden terugbetaald aan de Sporter, heeft Jimme het recht voor om de aan de Sporter terug te betalen Trainingsvergoeding van de Trainer terug te vorderen (door toezending van een factuur) of te verrekenen met nog aan de Trainer via het Platform uit te betalen andere Trainingsvergoedingen.


Artikel 5: Registratie, Gebruikersprofiel en privacy

5.1 De Gebruiker kan het Platform gebruiken door zich te registeren middels het aanmaken van een Gebruikersprofiel. Door de registratie op het Platform, accepteer de Gebruiker de Gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring van Jimme. De Gebruiker heeft de  mogelijkheid zijn/haar Gebruikersprofiel te bewerken.

5.2 Jimme stuurt via een (automatische) e-mail een bevestiging van zowel (a) de registratie van de Gebruiker als (b) de acceptatie door de Gebruiker van de Gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring. Door de registratie komt de Gebruikersovereenkomst automatisch tussen de Gebruiker en Jimme tot stand, op welke Gebruikersovereenkomst deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn. Bij het aanmaken van een Gebruikersprofiel voor een Trainer, gaat de Trainer automatisch akkoord met het afnemen van een Abonnement/Abonnement.

5.3 De Gebruiker stelt (de gegevens in) het Gebruikersprofiel ter beschikking aan Jimme voor verdere verwerking op het Platform. Het verzamelen en gebruiken van (persoonlijke) informatie in verband met de toegang tot en gebruik van het Platform door Jimme, wordt beschreven in de privacyverklaring. Jimme zal deze gegevens, inclusief de informatie over de door de Gebruiker geboekte dan wel geleverde diensten, gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst ter inzage bewaren in het Gebruikersprofiel en de Gebruiker de mogelijkheid bieden om persoonlijke gegevens aan te passen. De Gebruiker heeft toegang tot dit gedeelte van het Platform door in te loggen met zijn/haar persoonlijke e-mailadres en wachtwoord.

5.4 Het Gebruikersprofiel en de Gebruikersovereenkomst is niet aan derden overdraagbaar. Iedere Gebruiker mag slechts gebruik maken van één Gebruikersprofiel.

5.5 Jimme heeft te allen tijde het recht om, onder opgave van redenen, een Gebruikersprofiel te verwijderen en/of om een Gebruiker de toegang tot de Platform te weigeren. Het is een verwijderde Gebruiker niet toegestaan om een nieuw Gebruikersprofiel aan te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jimme.

5.6 Jimme is te allen tijde gerechtigd om functies van het Platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen (bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken).


Artikel 6: Trainingssessies en boekingsproces

6.1 Het Platform biedt Sporters de mogelijkheid om een Trainer te zoeken middels de geautomatiseerde zoekmodule en om privé boekingsaanvragen voor Trainingssessies in te dienen bij een Trainer. Daarnaast biedt het Sporters de mogelijkheid om zich aan te melden voor een open (groeps)les opgezet door de Trainer. Bij een privéles zal de Sporter die de les boekt de enige deelnemer zijn van de Trainingssessie. Bij een open (groeps)les schrijft de Sporter zich in voor een Trainingssessie waar andere Sporters die een Gebruikersprofiel op het Platform hebben zich ook voor in kunnen schrijven. Het Platform biedt Trainers de mogelijkheid om kenbaar te maken op welke data en tijdstippen hij/zij beschikbaar is om Trainingssessies te geven.

6.2 Het Platform stuurt een boekingsaanvraag van een Sporter automatisch door aan de betreffende Trainer. De Trainer bepaalt geheel autonoom of hij/zij de Trainingssessie in overeenstemming met de boekingsaanvraag wenst te geven en voert de Trainingssessie geheel zelfstandig en naar eigen inzicht uit (met inachtneming van de wensen en instructies van de Sporter). Jimme kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop Trainingssessies worden gegeven en heeft evenmin invloed op de Sporters, hun keuzes of de door hen (op)gegeven wensen of instructies met betrekking tot Trainingssessies.

6.3 De Trainingsovereenkomst tussen Trainer en Sporter komt tot stand zodra de Trainer een boekingsaanvraag van de Sporter aanvaardt. De Trainingsovereenkomst kan niet (tussentijds) worden opgezegd, behoudens de in deze Gebruikersovereenkomst genoemde (wettelijke) herroepingsrechten en annuleringsmogelijkheden.

6.4 Indien een Trainer de boekingsaanvraag voor een Trainingssessie afwijst, kan de Sporter via het Platform opnieuw een passende Trainer zoeken en (proberen te) boeken. Jimme garandeert niet (en kan ook niet garanderen) dat boekingsverzoeken van Sporters voor Trainingssessies zullen worden geaccepteerd.

6.5 Zodra de Sporter een boekingsaanvraag heeft gedaan via het Platform, ontvangt de Sporter middels een push notificatie een ontvangstbevestiging, dit bericht is nog geen aanvaarding van de boekingsaanvraag door de Trainer. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek door de Trainer wordt in de regel binnen twaalf (12) uur (bij een reguliere boeking) en binnen zes (6) uur (bij een last minute boeking) via het Platform aan de Sporter medegedeeld.

6.6 In het Platform onder ‘mijn boeking’ ziet de Sporter de status van de boeking. Indien de Trainer het boekingsverzoek niet binnen voornoemd tijdsbestek heeft aanvaard, zal de status van de boekingsaanvraag automatisch worden gewijzigd in ‘verlopen’ en komt er geen Trainingsovereenkomst tot stand. Wanneer de Trainer de boeking heeft ‘geaccepteerd’, krijgt de boekingsaanvraag de status ‘Geaccepteerd’ en wordt de volgende boekingsinformatie weergegeven: de gegevens van de Trainer, diens adres, de datum, tijd en verwachte duur van de Trainingssessie. De op het Platform vermelde duur van een geboekte Trainingssessie is indicatief en kan derhalve afwijken.


Artikel 7: Abonnement en Credits Sporter

7.1 Om volledige toegang te hebben tot de het Platform en de Trainingssessies dient de Sporter zich te abonneren. De Sporter heeft keuze uit verschillende Abonnementen. De Sporter kan (na het afsluiten van een Abonnement) direct gebruik maken van het Platform.

7.2 Om als Sporter toegang te krijgen tot het Platform en gebruik te maken van (de dienstverlening via) het Platform, is het een vereiste een Abonnement af te sluiten.

7.3 De Sporter dient het Abonnement in overeenstemming met artikel 17 van deze Gebruikersvoorwaarden op te zeggen voordat dit maandelijks wordt verlengd om te voorkomen dat de abonnementskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht. In het Platform, onder ‘mijn betalingen’ > ‘Abonnement’ > huidige Abonnement ‘Abonnement opzeggen’, kan de Trainer het Abonnement opzeggen.

7.4 De Sporter verleent expliciet toestemming voor het feit dat het Abonnement (Abonnement) direct ingaat wanneer de Sporter tijdens de registratie, na koppeling van de bankgegevens, op voltooien klikt. Hiermee krijgt de Sporter direct toegang tot het Platform.

7.5 Gebruik van Credits. Afhankelijk van het Abonnement dat de Sporter kiest en aanschaft, krijgt diegene Credits die uitsluitend gebruikt kunnen worden om (open dan wel privé) Trainingssessies Lessen te boeken tijdens elke Abonnementscyclus. De Sporter kan zelf bepalen hoe hij de Credits gebruikt voor de verschillende beschikbare Trainingssessies Lessen. Credits verlopen aan het einde van elke Abonnementscyclus, wat betekent dat eventuele ongebruikte Credits tijdens de toepasselijke Abonnementscyclus niet worden meegenomen naar de volgende maanden, tenzij Jimme uitdrukkelijk anders zal communiceren. Bij de instellingen van het Gebruikersprofiel, kan de Sporter zien hoeveel dagen hij nog over heeft in elke Abonnementscyclus. Als de Sporter zijn Abonnement wordt geannuleerd of beëindigd, komen ongebruikte Credits direct te vervallen. Er zal geen terugbetaling of vergoeding zijn voor enig ongebruikt saldo aan Credits. Wanneer de Abonnementscyclus van de Sporter automatisch wordt verlengd voor de volgende maand, ontvangt hij automatisch een de bij het Abonnement behorende nieuwe toewijzing van Credits.

7.6 Credits hebben geen contante waarde of enige andere waarde buiten het Jimme-Platform en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. Om misverstanden te voorkomen, functioneren de Credits op geen enkele manier als opgeslagen waarde faciliteiten. De Sporter kan Jimme-Credits niet overdragen, verhandelen, schenken of op enige andere manier uitwisselen.

Artikel 8: Vergoedingen en betaling Trainer

8.1 De prijs voor een Trainingssessie is altijd in EUR en inclusief btw (door de Sporter te voldoen in Credits) en is opgebouwd uit een van de volgende onderdelen: (a) de Trainingsvergoeding die de Trainer vraagt voor de (privé) Trainingssessie; of (b) Het totaal van de Trainingsvergoeding per Sporter, afhankelijk van het aantal Sporters dat zich heeft aangemeld (en niet heeft afgemeld binnen het gegeven annuleringstermijn).

8.2 De Trainer bepaalt zelf welke Trainingsvergoeding (te voldoen in Credits) hij/zij van de Sporter wenst te ontvangen voor het geven van de Trainingssessie. De Trainer heeft twee tarieven waar hij gebruik van maakt: (a) het tarief dat de Trainer vraagt voor een privé Trainingssessie; of (b) de prijs per Sporter die hij vraagt per aanmelding voor een open Trainingssessie. Vermelde en/of overeengekomen prijzen zijn niet bindend in geval van kennelijke fouten en/of verschrijvingen.

8.3 De Trainer kan (na het afsluiten van een Abonnement) gedurende de Abonnementscyclus onbeperkt gebruik maken van het Platform en betaalt daarnaast enkel een Service fee van 10% over iedere uitgevoerde Trainingssessie. Door een boekingsverzoek voor een Trainingssessie via het Platform te accepteren, gaat de Trainer akkoord met het betalen c.q. inhouden van de toepasselijke Service Fee aan Jimme.

8.4 Om als Trainer toegang te krijgen tot het Platform en gebruik te maken van (de technologie op en dienstverlening via) het Platform, alsmede voor marketing en promotie is het vereist om een Abonnement af te sluiten.

8.5 De Trainer dient het Abonnement/Abonnement in overeenstemming met artikel 17 van deze Gebruikersvoorwaarden op te zeggen voordat dit maandelijks wordt verlengd om te voorkomen dat de abonnementskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht. In het Platform, onder ‘mijn gebruikersprofiel’ > ‘Abonnement’ > huidige Abonnement ‘Abonnement opzeggen’, kan de Trainer het Abonnement opzeggen.

8.6 De Trainer verleent expliciet toestemming en stemt ermee in dat het Abonnement per direct ingaat zodra de Trainer tijdens de registratie (na koppeling van de bankgegevens) op ‘voltooien’ klikt. Hiermee krijgt de Trainer per direct toegang tot het Platform en kan hij per direct geboekt worden voor Trainingssessies en/of een boekingsaanvraag ontvangen. De Trainer stemt er bovendien mee in dat het recht op kosteloze herroeping verloren gaat zodra het Abonnement ingaat; voor de tijd dat de Trainer gebruik heeft gemaakt van het Platform, zal hij/zij een vergoeding pro rata verschuldigd zijn. Dit heeft geen invloed op het recht om het Abonnement op enig moment op te zeggen.


8.7 De Sporter betaalt de Trainingsvergoeding voor Trainingssessies via het Platform aan Jimme (via verrekening met Credits). De Trainingsvergoeding wordt door het Platform (de Service Provider van) Jimme aan de Trainer uitbetaald in EUR (met aftrek van de Service Fee).

8.8 Wanneer een Trainingsovereenkomst tussen Sporter en een Trainer tot stand komt, neemt Jimme de verdere betalingsafhandeling tussen Sporter en Trainer over, waartoe de Sporter en de Trainer hierbij uitdrukkelijk opdracht geven aan Jimme. Jimme faciliteert de betalingen van Sporters aan de betreffende Trainer middels haar Payment Provider en de via de Abonnementen te verstrekken Credits.

8.9 Afrekening c.q. uitbetaling van de Trainingsvergoeding (minus de Service Fee) voor de betreffende Trainingssessie door (de Payment Provider van) Jimme aan de Trainer, vindt tweemaal per maand (gebundeld en met btw specificatie) plaats. Betaling vindt plaats op de door de Trainer in zijn/haar Gebruikersprofiel opgegeven bankrekeningnummer, onder vermelding van het Trainer-overzicht kenmerk.

8.10 Jimme heeft het recht om de Service Fee en/of de prijzen van Abonnementen voor (het gebruik van) het Platform en onderdelen hiervan van tijd tot te wijzigen of aan te passen.


Artikel 9: Betalingen Sporter

9.1 De Sporter Gebruiker verleent middels het kiezen voor een Abonnement aan Jimme de autorisatie om maandelijks vooraf de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via haar Payment Provider. De Sporter Gebruiker autoriseert Jimme om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via haar Payment Provider.

9.2. De Sporter verleent Jimme autorisatie om na voltooiing van iedere Trainingssessie de verschuldigde Trainingsvergoeding (d.w.z. het tussen de Personal Trainer en de Sporter afgesproken uurtarief vermenigvuldigd plus de eventuele transactiekosten voor Jimme), af te schrijven van de Credits die de Sporter op het Platform aanhoudt een door te betalen aan de Trainer. De Personal Trainer autoriseert Jimme hierbij om de Trainingsvergoeding van de Sporter (door middel van verrekening met de Credits) te incasseren en aan de Trainer (via de Payment Provider) door te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.7 e.v. van deze Gebruikersvoorwaarden. De Sporter autoriseert Jimme hierbij om de door de Personal Trainer ontvangen betalingen voor de Trainingssessie (met uitzondering van de transactiekosten) door te betalen aan de Trainer via haar Payment Provider

9.3 Jimme houdt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor de Service van het Platform en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen voor de Service/het Abonnement gaan pas na minimaal 14 dagen in, nadat de Sporter via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen.

9.4 De abonnementskosten voor gebruik van het Platform worden in rekening gebracht direct bij het afsluiten van het Abonnement aan het begin van het betaalde gedeelte van het Abonnement en elke maand daarna, tenzij en totdat de Sporter het Abonnement opzegt. Jimme brengt de kosten elke maand automatisch via haar Payment Provider in rekening op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van het betaalde Abonnement. Abonnementskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. Jimme behoudt zich via haar Payment Provider het recht voor om het tijdstip van de facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als het bedrag niet in rekening kan worden gebracht. Als het betalende Abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kan Jimme de kosten in rekening brengen via haar Payment Provider op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die Jimme geschikt acht. Bijvoorbeeld: Gebruiker start Abonnement op 31 januari, dan is de volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en wordt via de Payment Provider op die datum geïncasseerd bij de Sporter. De verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in het Abonnement. ‘Facturering’ of ‘in rekening brengen’, zoals gebruikt in deze Gebruikersvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening via de Payment Provider. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst maand of maandelijks naar de factureringscyclus.

9.5 Jimme verricht geen terugbetaling of creditering voor gedeeltelijk (on)gebruikte Abonnementscyclus. Na opzegging van een Abonnement blijft de Sporter toegang behouden tot de Service tot het einde van de Abonnementscyclus laatste factureringsperiode.


Artikel 10: Betalingen Trainer

10.1 De Trainer verleent middels het kiezen voor een Abonnement aan Jimme de autorisatie om maandelijks vooraf de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via haar Payment Provider. De Personal Trainer autoriseert Jimme om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via haar Payment Provider.

10.2 Jimme krijgt de autorisatie om na voltooiing van iedere Trainingssessie de (door)betalingen namens de Personal Trainer, namelijk het verschuldigde vergoeding (d.w.z. het tussen de Personal Trainer en de Sporter afgesproken uurtarief vermenigvuldigd PLUS de eventuele transactiekosten voor Jimme, af te schrijven via de Payment Provider. De Personal Trainer autoriseert Jimme hierbij om dergelijke variërende (door)betalingen namens de Sporter en voor zichzelf te incasseren via haar Payment Provider. De Sporter autoriseert Jimme hierbij om de door de Personal Trainer ontvangen betalingen voor de Trainingssessie (met uitzondering van de transactiekosten) door te betalen aan de Trainer via haar Payment Provider.

10.3 Jimme behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor de Service van het Platform en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen voor de Service/het Abonnement gaan pas na minimaal 14 dagen in, nadat de Personal Trainer via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen.

10.4 De abonnementskosten voor gebruik van het Platform worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van het Abonnement en elke maand daarna, tenzij en totdat de Personal Trainer het Abonnement opzegt. Jimme brengt de kosten elke maand automatisch via haar Payment Provider in rekening op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van het betaalde Abonnement. abonnementskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. Jimme behoudt zich via haar Payment Provider het recht voor om het tijdstip van de facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als het bedrag niet in rekening kan worden gebracht. Als het betalende Abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kan Jimme de kosten in rekening brengen via haar Payment Provider op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die Jimme geschikt acht. Bijvoorbeeld: Gebruiker start Abonnement op 31 januari, dan is de volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en wordt via de Payment Provider op die datum geïncasseerd bij de Personal Trainer. De verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in het Abonnement. ‘Facturering’ of ‘in rekening brengen’, zoals gebruikt in deze Gebruikersvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening via de Payment Provider. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst maand of maandelijks naar de factureringscyclus.

10.5 Jimme verricht geen terugbetaling of creditering voor gedeeltelijk (on)gebruikte Abonnement perioden. Na opzegging van een Abonnement blijft de Personal Trainer toegang behouden tot de Service tot het einde van de laatste factureringsperiode.


Artikel 11: Herroepingsrecht en annuleren van geboekte Trainingssessies

Herroepingsrechten Sporter

11.1 Tussen het moment dat een Sporter via het Platform een boekingsaanvraag voor een Trainingssessie heeft ingediend en het moment dat de Trainer die heeft geaccepteerd en de Trainingsovereenkomst tot stand komt, kan de Sporter de boekingsaanvraag zonder opgave van redenen herroepen (kosteloos, dus zonder dat aan de Sporter enige kosten (Credits) in rekening worden gebracht).

11.2 Zodra er een Trainingsovereenkomst tot stand is gekomen, kan de Sporter de Trainingssessie tot maximaal vierentwintig (24) uur vóór de Trainingssessie zonder opgave van redenen herroepen. In dat geval wordt de reeds door de Sporter betaalde Trainingsvergoedingen (Credits) aan de Sporter terugbetaald of gecrediteerd. Een herroeping (of opzegging) minder dan vierentwintig (24) uur vóór aanvang van de Trainingssessie leidt niet langer tot enige terugbetaling (verwezen wordt naar het bepaalde artikel 8.4 van de Gebruikersvoorwaarden).

Uitoefenen van de herroepingsrechten

11.3 De Sporter kan de hiervoor bedoelde herroepingsrechten uitoefenen door:

(a)  gebruik te maken van de daarvoor bedoelde functie op het Platform; of

(b) gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping; of

(c) een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin de Sporter verklaart het boekingsverzoek of Trainingsovereenkomst te herroepen.

Verklaringen van de Sporter i.v.m. herroepingsrecht

11.4 Omdat bij een boekingsaanvraag (i) de dienstverlening van Jimme via het Platform direct aanvangt; en (ii) Trainingssessies doorgaans binnen veertien (14) dagen na de boekingsaanvraag worden gegeven, terwijl (iii) Trainingssessies die worden herroepen binnen vierentwintig (24) uur vóórdat ze worden gegeven, redelijkerwijs niet meer door Trainers aan andere Sporters kunnen worden verkocht, verklaart de Sporter – door een boekingsaanvraag voor een Trainingssessie via het Platform in te dienen – het volgende:

(a) De Sporter stemt er uitdrukkelijk mee in dat Jimme de dienstverlening via het Platform direct begint (door de boekingsaanvraag op het Platform te verwerken, teneinde de betreffende Trainer de aanvraag via het Platform te kunnen laten accepteren);

(b) De Sporter stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Trainer de dienstverlening via het Platform direct begint (door de boekingsaanvraag op het Platform te accepteren en de tijd en dat van de gewenste Trainingssessie voor de Sporter te reserveren);

(c) De Sporter stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij jegens de Trainer en jegens Jimme afstand doet van zijn/haar wettelijke herroepingsrecht (als bedoeld in artikel 6:230o BW) zodra de Trainingssessie binnen vierentwintig (24) uur wordt gegeven. Vanaf dat moment wordt de Trainingsvergoeding niet meer aan de Sporter terugbetaald of gecrediteerd (maar als redelijke annuleringskosten in rekening gebracht).

Annulering door de Trainer

11.5 De afspraken die Trainers en Sporters via het Platform maken, zijn niet vrijblijvend en Jimme wil via het Platform uitsluitend betrouwbare Trainers aan Sporters aanbieden. Een eenmaal door een Trainers aanvaardde boekingsaanvraag van een Sporter voor een Trainingssessie, kan door de Trainer derhalve niet eenzijdig worden geannuleerd of opgezegd, tenzij sprake is van dringende omstandigheden. Annulering geschiedt in dat geval zo spoedig mogelijk via de functie op het Platform, onder opgave van de dringende omstandigheden. In dat geval wordt de reeds door de Sporter betaalde Trainingsvergoeding aan de Sporter terugbetaald of gecrediteerd. De Trainer is in dit geval verplicht om de door Jimme misgelopen Service Fee te vergoeden, door toezending van een factuur) of door verrekening met nog aan de Trainer via het Platform uit te betalen (toekomstige) Trainingsvergoedingen.

11.6 Annulering zonder dringende omstandigheden (naar het oordeel van Jimme) en/of herhaaldelijk annuleren, is voor Jimme aanleiding om een Trainer van het Platform te verwijderen.  

Wijzigingen van afspraken in onderling overleg

11.7 Trainers en Sporters kunnen de afspraken met betrekking tot een Trainingssessie te allen tijde in onderling overleg (met wederzijds goedvinden) aanpassen. Daartoe kunnen Trainers en Sporters, al dan niet via het Platform, elkaar contacten.


Artikel 12: Verplichtingen voor Gebruikers en niet toegestaan gebruik

12.1 Gebruikers zijn verplicht om de onderhavige Gebruikersvoorwaarden correct na te komen. Niet nakoming geeft Jimme te allen tijde het recht om de Gebruikersovereenkomst te beëindigen en het Gebruikersprofiel te schorsen en/of te verwijderen.

12.2 Gebruikers zijn verplicht om Jimme alle redelijkerwijs relevante informatie te verstrekken die aan hem/haar wordt gevraagd.

12.3 Gebruikers zijn gehouden om het Gebruikersprofiel naar waarheid, actualiteit en volledigheid in te vullen en zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden ervan.

12.4 Gebruikers dienen hun wachtwoord voor toegang tot het Platform strikt geheim te houden en vertrouwelijk om te gaan met alle andere beveiligingsinformatie met betrekking tot het Gebruikersprofiel. Het is verboden wachtwoorden aan derden te geven. Jimme raad aan om wachtwoorden regelmatig te wijzigen en extra voorzichtig te zijn bij het beschermen ervan. Een Gebruiker dient Jimme onmiddellijk per email (info@Jimme.com) op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar Gebruikersprofiel.

12.5 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering. Jimme raad Gebruikers aan om de verzekeringspolissen zorgvuldig te controleren en wijst Gebruikers er in het bijzonder op dat deze op de hoogte dient te zijn van (en inzicht dient te hebben in) eventuele uitsluitingen en aftrekposten die van toepassing zijn op een dergelijke verzekering(en).

12.6 De inhoud van het Platform mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt.

12.7 Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers op het Platform openbaar te maken (zoals bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers), te verzamelen en/of Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen (zakelijke) diensten of producten.

12.8 Het is niet toegestaan om het Platform te Gebruiken voor het plaatsen, verzenden of bezorgen van een van onder andere: (a) ongevraagde e-mail en/of reclame of promotie van goederen en diensten; (b) schadelijke software of code; (c) onwettige, intimiderende, inbreukmakende, beledigende, bedreigende, vulgaire, obscene, racistische of potentieel schadelijke inhoud; (d) inhoud die inbreuk maakt op rechten van derden of schade kan toebrengen aan derden; (e) inhoud die een criminele actie kan vormen, veroorzaken of aanmoedigen of die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

12.9 De Gebruiker zal Jimme volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle claims van andere Gebruikers of derden vanwege content die door die Gebruiker op het Platform is geplaatst.


Artikel 13: Bijzondere verplichting voor Gebruikers: verbod omzeilen Platform (inclusief boeteclausule)

13.1 Het is een Gebruiker niet toegestaan om, zonder tussenkomst van het Platform, Trainingssessies te geven c.q. af te nemen van een Trainer/Sporter die bij de Gebruiker bekend is geworden via het Platform. Bij overtreding hiervan verbeurt zowel de overtredende Trainer als de overtredende Sporter, zonder dat hiertoe een voorafgaande kennisgeving of een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Jimme een direct opeisbare niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per overtreding.

13.2 Overtreding van de hiervoor bedoelde verplichting kan tevens leiden tot directe verwijdering van de betrokken Gebruikers van het Platform.


Artikel 14: Specifieke verplichtingen voor Trainers: beschikbaarheid en exclusiviteit (inclusief boeteclausule)

14.1 Trainers zijn verplicht om minimaal vier (2) uur per week op het Platform beschikbaar te zijn voor het geven van Trainingssessie Gebruikersovereenkomst (behoudens uitzonderingen zoals vakanties et cetera). De beschikbaarheid voor een bepaalde week, dient een Trainer uiterlijk op het Platform te hebben opgegeven op de donderdag van de week ervóór. Trainers kunnen hun beschikbaarheidsuren tot vier (4) uur van te voren nog veranderen/aanpassen.

14.2 Het is de Trainer gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst niet toegestaan om op andere (gelijke, gelijkende of gelijksoortige) Platformen als het Platform van Jimme zijn/haar (personal Trainings)diensten aan te bieden (dit ziet niet voor de eigen social media van de Trainer). Het is de Trainer tevens niet toegestaan om, na afloop van de Gebruikersovereenkomst, Trainingssessies te geven aan Sporters die in de afgelopen vierentwintig (24) maanden vóórafgaand aan de beëindiging van de Gebruikersovereenkomst via het Platform bij hem/haar zijn gekomen. Bij overtreding van (één van deze) verplichtingen verbeurt de Trainer, zonder dat hiertoe een voorafgaande kennisgeving of een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Jimme een direct opeisbare niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per overtreding en van EUR 100,00 (zegge honderd euro) per dag(deel) dat de overtreding voortduurt.

14.3 De Trainer dient het (uur)tarief dat als Trainingsvergoeding wordt gerekend voor het geven van Trainingssessies op te geven in het Gebruikersprofiel en is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van die Trainingsvergoeding. De Trainer is tevens zelf verantwoordelijk voor het opgeven van zijn/haar inkomsten bij de Belastingdienst en het afdragen van btw.


Artikel 15: Reviews en Ranking

Beoordelingen van Trainers door Sporters

15.1 Sporters kunnen op het Platform recensies achterlaten over geboekte Trainers en Trainingssessies (“Beoordelingen”). Een Beoordeling kan uit twee onderdelen bestaan:

(a) De Sporter kan de Trainer/Trainingssessie met 0 tot 5 sterren beoordelen (0 sterren = slecht en 5 sterren = uitstekend);

(b) De Sporter kan een geschreven recensie over de Trainer/Trainingssessie geven.

15.2 Beoordelingen moeten op (redelijkerwijs aantoonbare) feiten berusten. De Sporter dient de Trainer zo objectief mogelijk te beoordelen (op basis van objectieve criteria).

15.3 Het is niet toegestaan om een Beoordeling te plaatsen die kan worden gekwalificeerd als beledigend, smaad, laster, privacygevoelig, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig of onredelijk. Beoordelingen die niet aan deze vereisten voldoen worden verwijderd.

15.4 Beoordelingen geven te allen tijde uitsluitend de visie/mening van Sporters weer en nimmer die van Jimme. Jimme controleert Beoordelingen steekproefsgewijs.

15.5 Door het inzenden van een Beoordelingen, verleent de Sporter aan Jimme (kosteloos en ongelimiteerd naar tijd en omvang) een onbeperkte licentie (dan wel onbeperkt gebruiksrecht) voorn het gebruik van zijn/haar beoordelingstekst. Jimme heeft het recht om vrij over Beoordelingen te beschikken en ze in het bijzonder voor verdere beoordelingsdiensten te bewerken en te gebruiken. Beoordelingen worden via het Platform gepubliceerd en kunnen aan derden worden verstrekt.

15.6 Het is verboden om op enigerlei wijze Beoordelingen of het beoordelingssysteem te beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van onjuiste (herhaaldelijke) (zelf)beoordelingen en/of andere onterechte beoordelingswijzen.

Ranking van zoekresultaten

15.7 De uitkomst van de geautomatiseerde zoekmodule van het Platform is gebaseerd op de volgende onderdelen: (a) locatie; (b) datum; en (c) sport.

15.8 Gebruikers kunnen zoekresultaten vervolgens nog (nader) sorteren op basis van: (a) prijs en tijd; (b) groepsgrootte; (c) afstandsradius; (d) rating; en (e) starttijd.


Artikel 16: Verplichtingen en aansprakelijkheid Jimme

16.1 Jimme zal haar verplichtingen uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst naar beste vermogen uitvoeren en daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen tegenover Gebruikers (en eventuele derden).

16.2 Jimme biedt zelf geen Trainingssessies aan en kan dat ook niet. Trainers zijn niet bij Jimme in dienst of anderszins voor Jimme werkzaam. Jimme is geen partij bij de Trainingsovereenkomst en op geen enkele wijze betrokken bij de (inhoud en uitvoering van) Trainingssessies. Jimme heeft daarop geen invloed. Daarom is Jimme jegens Gebruikers nimmer aansprakelijk voor het al dan niet (deugdelijk) uitvoeren en/of nakomen van Trainingsovereenkomsten en/of Trainingssessie door Trainers en/of Sporters.

16.3 Jimme is jegens Gebruikers nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in elk geval dient te worden verstaan (maar niet beperkt tot) bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste zakelijke kansen, reputatieschade, verlies aan klanten of gegevens, gespendeerde tijd, et cetera). Onder gevolgschade en indirecte schade wordt uitdrukkelijk ook verstaan alle schade die voortvloeit uit – of het gevolg is van – fouten, storingen en/of tekortkomingen in (de functionaliteiten van) het Platform.

16.4 Eventuele aansprakelijkheid van Jimme tegenover een Gebruiker, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze Gebruikersovereenkomst dan wel het gebruik van het Platform, is in elk geval beperkt tot maximaal drie (3) keer de waarde van de laatstelijk geboekte Trainingssessie.

16.5 Jimme is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de Gebruikersovereenkomst die direct of indirect het gevolg is van (onvoorziene) omstandigheden of oorzaken die buiten de controle of invloed van Jimme liggen, waaronder in elk geval begrepen (maar niet beperkt tot): noodtoestanden, (natuur)rampen, ongelukken, pandemieën, (dreiging van) oorlog of terrorisme, opstand, rellen, brand, (stroom- of telecom)storingen, overheidsmaatregelen, et cetera. Hieronder dient ook te worden verstaan: derden (waaronder personeel, hulppersonen of andere partijen waarvan Jimme afhankelijk is om correct na te komen) die niet presteren door bijvoorbeeld staking, ziekte of andere onvoorziene afwezigheid of omstandigheden.

16.6 De Trainer zal Jimme volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle claims, aanspraken, betalingsverplichtingen, schade of kosten van Sporters en/of derden, die verband houden met of voortvloeien uit (de uitvoering van) Trainingsovereenkomsten.


Artikel 17: Looptijd en opzegging Gebruikersovereenkomst

17.1 De Gebruikersovereenkomst tussen Jimme en Gebruikers gaat in zodra het aanmaken van een Gebruikersprofiel is voltooid en geldt voor onbepaalde tijd.

17.2 De Gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door zowel de Gebruiker als Jimme met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden via de daarvoor bedoelde functie op het Platform, dan wel per e-mail aan info@Jimme.com.

17.3 Een opzegging van de Gebruikersovereenkomst heeft geen invloed of effect op reeds tot stand gekomen Trainingsovereenkomsten.

17.4 Alle bepalingen en verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard zijn bedoeld om voort te duren c.q. van toepassing te blijven ná het eindigen van de Gebruikersovereenkomst, blijven ook na beëindiging/opzegging ervan onverminderd en onverkort van kracht.


Artikel 18: Intellectueel eigendom

18.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die rusten op (of verband houden met) het Platform en/of de content van het Platform, berusten exclusief en uitsluitend bij Jimme (en haar licentiegevers) en blijven onverkort haar eigendom.

18.2 Gebruikers staan ervoor in en garanderen geen inbreuk te (zullen) maken, op welke wijze dan ook, op enig intellectueel eigendomsrecht van Jimme en/of van derden. De Gebruiker vrijwaart Jimme tegen alle claims en aanspraken van derden voor geleden schade wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van die derden.


Artikel 19: Wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

19.1 Jimme is bevoegd om deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd (eenzijdig) te wijzigen. Wijzigingen zullen geen terugwerkende kracht hebben (wijzigingen gelden uitsluitend voor de toekomst).

19.2 Jimme stelt Gebruikers vooraf (op een duurzame gegevensdrager) in kennis van elke voorgestelde wijziging van de Gebruikersvoorwaarden. De voorgestelde wijzigingen worden pas uitgevoerd nadat er een termijn is verstreken die redelijk is en evenredig is aan de aard en reikwijdte van de beoogde wijziging(en) en aan de gevolgen daarvan voor de betrokken Gebruikers. Die termijn bedraagt ten minste vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de datum waarop Jimme de Gebruikers in kennis heeft gesteld van de voorgenomen wijziging(en).

19.3 Indien een Gebruiker een voorgenomen wijziging niet went te accepteren, staat het de Gebruiker vrij om de Gebruikersovereenkomst (ex artikel 14) op te zeggen.


Artikel 20: Overige bepalingen

20.1 Indien Jimme zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden, brengt dit niet met zich mee dat Jimme zich in opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling zal kunnen beroepen.

20.2 Indien enige bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar of zonder rechtskracht zal blijken te zijn, zullen deze Gebruikersvoorwaarden niet (kunnen) worden ontbonden en laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden onverlet. Een dergelijke ongeldige bepaling zal worden omgezet in – dan wel vervangen door – een (rechts)geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en strekking heeft als de nietige of ongeldige bepaling.

20.3 Indien een Sporter een persoonlijke kortingscode gebruikt en ten gelde maakt bij het boeken van een Trainingssessie, komt een eventueel surplus (het restant van het kortingsbedrag dat resteert na betaling van de Trainingsvergoeding voor de geboekte Trainingssessie) te vervallen.

20.4 Trainers kunnen andere Trainers aanbevelen voor het Platform. Als de aanbevolen Trainer daadwerkelijk Trainingssessies via het Platform gaat geven, zal de Trainers die  succesvol heeft aanbevolen, over zijn/haar eerstvolgende drie (3) Trainingssessies geen Service Fee verschuldigd zijn.


Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden en alle Gebruikersovereenkomsten, alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen en/of buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen tussen Jimme en Gebruikers die voortvloeien uit – dan wel verband houden met – deze Gebruikersvoorwaarden of een Gebruikersovereenkomst, worden in beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 22: Promoties, Proefperiodes en vriendenkorting

22.1 Jimme biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Gebruikers. Daarbij wordt vaak een korting voor de eerste maand(en) van het Abonnement gegeven. Deze promoties kunnen niet worden gebruikt door bestaande Gebruikers. Jimme betaalt geen vergoeding en betaalt ook niet een gedeelte van het Abonnement terug vanwege niet gebruikte of gemiste promoties.

22.2 Jimme kan een gratis proefperiode aanbieden waarbij nieuwe Gebruikers het Abonnement voor een aangegeven Periode gratis kunnen gebruiken. Voorwaarde voor het gebruik van een proefperiode is dat de nieuwe Gebruiker een volledige Gebruikersprofiel inclusief betaalgegevens aanmaakt via de Website of App. Na afloop van de proefperiode zet Jimme de overeenkomst automatisch om in een betaald Abonnement. Als de Gebruiker wil voorkomen dat Jimme de overeenkomst automatisch omzet, dan kan hij het Abonnement vóór afloop van de proefperiode stop via onze Website of App. Het Abonnement eindigt dan onmiddellijk. Deze algemene voorwaarden zijn gelden ook volledig voor de gratis proefperiode. Deze gratis proefperiodes zijn niet beschikbaar voor bestaande Gebruikers. Jimme betaalt geen vergoeding en betaalt ook niet een gedeelte van de Abonnement terug vanwege niet gebruikte of gemiste proefperiodes.

22.3 In sommige gevallen verstrekt Jimme aan bepaalde Gebruikers een zogenaamde vriendenlink. Wanneer de Gebruiker van ons een unieke, persoonlijke vriendenlink hebt ontvangen, kan hij deze link delen met zijn vrienden, kennissen en familie via o.a. e-mail, Facebook of Twitter. Iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt voor een Abonnement ontvangt van ons een eenmalige korting op de eerste Abonnement Fee. Als de Gebruiker zijn vriendenlink gebruikt wordt dan ontvangt hij als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Gebruiker een vriendenkorting van Jimme. Deze vriendenkorting verrekent Jimme met met de betaling van de eerstvolgende Abonnement Fee. De hoogte van deze kortingen staan op onze Website. Jimme bepaalt zelf wanneer en aan wie een vriendenlink verstrekt wordt. Deze vriendenlink maakt dus geen onderdeel uit van het Abonnement en Gebruikers kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

Jimme verwerkt de vriendenkorting automatisch. De Gebruiker hoeft hier verder dus niets voor te doen. De vriendenkorting geldt alleen wanneer de aangebrachte Gebruiker nog niet eerder bij ons geregistreerd stond als Gebruiker. Een aangebrachte Gebruiker kan slechts één vriendenlink gebruiken. Wanneer wij meerdere vriendenlinks ontvangen, dan geeft Jimme de korting alleen aan de Gebruiker wiens vriendenlink werd gebruikt bij de aanmelding. Hij kan deze korting niet combineren met andere kortingen en promoties.


22.4 De maximale vriendenkorting die de Gebruiker per termijn van dertig (30) dagen kunt ontvangen, is de hoogte van de maandelijkse Abonnement Fee. Jimme betaalt nooit een korting of vergoeding in contanten. Jimme brengt kortingen en vergoedingen alleen maar in mindering op de Abonnement Fee die de Gebruiker aan ons betaalt.


22.5 Jimme verrekent de vriendenkorting op het moment dat de nieuwe Gebruiker zijn eerste termijn heeft betaald en alleen als de nieuwe Gebruiker zijn Abonnement niet direct na de eerste termijn beëindigt. Beëindigt een nieuw aangebrachte Gebruiker zijn Abonnement tijdens de eerste Periode, dan heeft de Gebruiker geen recht op de vriendenkorting.