Privacyverklaring Jimme

Privacyverklaring Jimme

1. Wie is Jimme?

“Jimme”, “wij” of “ons” verwijst naar Jimme Platform B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK-nummer: 86445936, gevestigd aan de Herengracht 3211 te (1016 AW) Amsterdam.

2. Privacyverklaring

Jimme hecht waarde aan de privacy van de bij haar ingeschreven en in te schrijven deelnemers, sporters en trainer en spant zich in om uw privacy te beschermen.

In deze Privacyverklaring kunt u informatie vinden over of, hoe en waarom Jimme uw persoonsgegevens verwerkt. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, ons platform, onze applicaties en/of onze website www.Jimme.com (hierna gezamenlijk ook te noemen: het “Platform”).

Met ‘persoonsgegevens’ worden o.a. bedoeld alle persoonlijke informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres(sen), geboortedatum, geboorteplaats en type legitimatie.

Jimme raadt u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Voor verdere vragen over uw persoonsgegevens en de verwerking ervan door Jimme, kunt u contact opnemen via telefoonnummer tijdens kantooruren of per e-mail via info@Jimme.com.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Jimme is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en verantwoordelijk voor de verwerving, behandeling en het gebruik van uw persoonsgegevens via het Platform.

4. Waarom verwerkt Jimme uw persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens door Jimme is noodzakelijk voor het verlenen van de diensten van Jimme via het Platform en vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring.

Jimme verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • om onze dienstverlening uit te (kunnen) voeren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van gebruikers en trainers;
 • om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren;
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is;
 • om administratie te verwerken en bij te houden;
 • om uw profiel te beheren en te onderhouden;
 • om (statistisch) onderzoek te doen;
 • om marketingactiviteiten uit te voeren, met name om geïnteresseerden op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor events.


5. Op welke grondslag verwerkt Jimme persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende (wettelijke) grondslagen:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • indien wij hiervoor een “gerechtvaardigd belang” hebben; of
 • indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.


6. Welke persoonsgegevens verzamelt Jimme?

Indien u het Platform gebruikt, verzamelt Jimme de volgende (persoons)gegevens:

 • Identiteits- en contactgegevens, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresinformatie, gezinssamenstelling en geprefereerde betalingsmethode;
 • Bank- en betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummer/ IBAN, bankidentificatienummer;
 • De aard van geboekte diensten, evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening;
 • Het tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een gebruikersprofiel;
 • Optioneel en alleen met uw toestemming: een profielfoto;
 • Optioneel: gegevens van gekoppelde social media-accounts, waarbij bevriende Jimme gebruikers elkaar binnen de Platform-omgeving kunnen zien;
 • Overige gegevens, zoals IP-adres, login-gegevens, navigatiegedrag;
 • Informatie over uw referenties, in welke mate en omvang u ervaring heeft als trainer, informatie over de transportmiddelen die u ter beschikking staan, een (mogelijke) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), uw kennis van de Nederlandse taal (of kennis van andere talen), informatie over het voor u mogelijke werkgebied en werktijden, en de mogelijkheden contact met u op te nemen (mobiele telefoon, mobiele telefoon met toegang tot internet, toegang tot internet);
 • de leeftijd van trainers, ervaringen en kwaliteiten van sporters, reisafstand tot de locatie van de trainingslocatie.

De hiervoor genoemde gegevens slaan we op in het Platform in een voor u toegankelijk gebruikersprofiel, welke door u kan worden aangepast.

7. Wat doet Jimme met uw (persoons)gegevens?

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te assisteren met het maken van een boeking of om onze services persoonlijk toe te lichten of vragen te beantwoorden.

Bestaande gebruikers van het Platform (met een gebruikersprofiel) ontvangen commerciële uitingen van Jimme, waarvoor de gegevens van uw gebruikersprofiel, boekingen en aanvullende informatie alsook de inlogtijden van uw gebruikersprofiel worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Jimme, teneinde uw voorkeuren beter te begrijpen en de voor u mogelijk interessante informatie voor verdere dienstverlening aan te bieden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door in de e-mail op “Uitschrijven” te klikken.

Indien een gebruiker van het Platform gebruik maakt van de mogelijkheid om volbrachte trainers of trainingssessies te beoordelen, verzamelt, verwerkt en gebruikt Jimme de ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het Platform.

Tevens kunt u uw aanvullende informatie en gegevens van uw gebruikersprofiel te allen tijde in uw gebruikersprofiel wijzigen.

8. Hoe lang bewaart Jimme uw (persoons)gegevens?

Jimme bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uw gegevens worden bewaard zo lang uw gebruikersprofiel actief is. Indien u uw gebruikersprofiel van het Platform verwijdert, zal Jimme uw (persoons)gegevens zo spoedig mogelijk definitief verwijderen en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken.

9. Cookies

Jimme maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna: “cookies”), onder meer om terugkerende bezoekers te identificeren en om de bruikbaarheid van het Platform te verbeteren. Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

De website www.Jimme.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, USA ( “Google”). Jimme heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor het gebruik van deze diensten. Google gebruikt hierbij cookies. De verkregen informatie wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google Analytics gebruikt op www.Jimme.com de code „gat._anonymizeIp();“ het IP-adres van uw apparaat wordt door Google ingekort en via de lidstaten van de Europese Unie, of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten gezonden. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van de website door de trainer te evalueren, te rapporteren over de website-activiteit en om andere aan de website en het internet gerelateerde diensten aan te bieden. Deze gegevens worden niet in verbinding gebracht met andere gegevens die Google in bezit heeft. U kunt een de-activatie add-on op uw computer installeren om het gebruik van Google Analytics te voorkomen. De add-on kan worden geïnstalleerd door op deze link te klikken.

10. Welke rechten heeft u?

We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn. Een kort, niet limitatief, overzicht van uw rechten als gebruiker van het Platform:

 • U hebt het recht om de (persoons)gegevens die Jimme van u heeft opgeslagen op te vragen, in te zien en/of te beperken;
 • U hebt het recht op een kopie van uw (persoons)gegevens;
 • Als uw (persoons)gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze te laten aanpassen of bijwerken;
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, te laten overdragen aan een andere organisatie, of om ons te verzoek het gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot onze diensten;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u hierover met ons contact op wenst te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@Jimme.nl. Wij zullen in voorkomende gevallen controlevragen stellen om de beveiliging van uw gebruikersprofiel te waarborgen.

11. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Jimme heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

12. Met wie deelt Jimme persoonsgegevens?

Jimme deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening (en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden), zoals een IT-leverancier of een bank.

Zo kan Jimme voor (uit)betalingen gebruikmaken van de betaaldiensten van een bank. Als een bank uw persoonsgegevens hierbij verwerkt, dan is die bank verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan. Meer informatie hierover leest u in het privacy policy van de desbetreffende bank. De bank in kwestie verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de betaaldienst die zij aan Jimme levert.

Met derden die namens of in opdracht van Jimme uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde eveneens is gehouden is tot naleving van de AVG.

Daarnaast kan Jimme persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Indien Jimme is verplicht om persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, zoals een overheidsinstantie, zullen wij u daarover informeren (tenzij dit niet is toegestaan).

Jimme verkoopt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden en Jimme geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

13. Social media

Op het Platform kunnen buttons van social media staan, zoals Facebook of Google. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke social media. Het gebruik van social media is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Jimme heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen.

Wij adviseren u de privacyverklaringen van de betreffende social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel social mediaproviders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen uw persoonsgegevens buiten de EER. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de EER.

14. Misbruik, beveiligingslek en overige meldingen of klachten

Wij tolereren geen misbruik van ons Platform. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van het Platform (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@Jimme.com.

Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een het Jimme gehoste Platform heeft ontdekt, of indien u van mening bent dat de Privacyverklaring en/of het Cookiebeleid van Jimme niet juist of volledig zou zijn, dan verzoeken wij u om daarvan direct een melding te maken met een gedetailleerde toelichting via info@Jimme.com. Wij zullen die melding onverwijld onderzoeken en trachten binnen een maand maatregelen te nemen indien dat noodzakelijk zou zijn.

15. Wijziging Privacyverklaring

Jimme heeft het recht voor om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Alle wijzigingen worden op ons Platform gepubliceerd.